Identification of oligoclonal agamospermous microspecies: taxonomic specialists versus microsatellites

Napsal uživatel vojta dne So, 02/20/2016 - 14:50

Jedním z kardinálních problémů současného přírodozpytu je klesající schopnost biologů správně určit rostlin- ný materiál. To zvláště platí pro rody s neobvyklými reprodukčními způsoby, např. koexistencí sexuality a aga- mospermie, kdy jednotlivé taxony jsou si značně podobné. Jednotlivé klonální (oligoklonální) entity v tako- vých skupinách jsou obvykle popisovány jako tzv. drobné druhy (mikrospecie), navzájem rozeznatelné na zá- kladě souboru drobných morfologických rozdílů. Znalost takových mikrospecií je obvykle omezena pouze na úzkou skupinu specialistů, kteří dosti často úzce navazují na znalosti předcházejících generací expertů. Specia- listé používají publikovaná jména mikrospecií, avšak může existovat pochybnost, zda pod stejným jménem je vždy uváděn stejný taxon a zda jeden taxon pokaždé nese stejné jméno. Vybrali jsme proto 9 široce rozšířených a běžně rozeznávaných druhů rodu Taraxacum ze sekce Taraxacum (pampeliška smetánka), určených čtyřmi specialisty z geograficky vzdálených oblastí (Finsko a střední Evropa). Soubor 125 rostlin jsme analyzovali pomocí 8 značně variabilníchmikrosatelitových lokusů. Tyto molekulární markery rozčlenily použitý materiál na 9 shluků odpovídajících očekávanýmdruhům.Ukázalo se, že u 122 rostlin z našeho souboru identifikace ex- pertů odpovídala geneticky charakterizovanýmshlukům.Dva vzorky byly určenymylně a jeden zůstává nejas- ný. Jednotlivé genotypy jsme zachytili na různých lokalitách, jak ve Finsku, tak ve střední Evropě.Dalším stu- dovaným problémem byla genetická variabilita v rámci geneticky i morfologicky charakterizovaných skupin, tj. mikrospecií, která odpovídala hypotéze, že mikrospecie jsou oligoklonální, obvykle s jedním dominantním klonem a několika přidruženými, velmi podobnými genotypy, zpravidla omezenými na jednu rostlinu a odvoditelnými pomocí mutací. Kombinace tradiční identifikace experty na základě morfologických znaků a charakterizace mikrospecií pomocí vhodných molekulárních markerů může otevřít využití mikrospecií pro mnohem širší skupinu uživatelů v biologickém výzkumu.